Uffaata Aadaa Oromoo

Oromoon waaqa isa dacheefi waan isa irra jiraatu akkasumas garaa dachee keessa waan jiru mara isa uume sanaaf jiruufi jireenya isaa guyyaa. Kana irratti aadaa fi duudhaan warra Amaaraa inni barachiisaan isaanii: “beekumsa sonaan cimaa fi qaroomina akkaan sokke” godhee, nuuf addeessu kun aadaa fi duudhaa Oromoo wajjin dugdaa fi garaa dha. Guyyaan Gootoota Oromoo hiikkaa ol aanaa qaba. Listen and Download songs Seenet Getachowalaaloo A Oromoo Video, Download Video and the best new Video from your cellphone totally free Mp4 LQ. Barattootni kunniin Amajjii Sagal bara 2020 iddoo garaagaraa irraa osoo dhimma isaaniif socho'uutti jiranii qabamanii guyyaa lamaaf kutaa mooraa Yunivarsitii keessaatti hidhamanii akka turan barataan Agroo-Ikonomiksii waggaa sadaffaa Yaadasaa. Dabaleesoo, aadaa fi seenaa jecha san wajjin walqabatanis tolchee ibsa. gayyii fi galgala aadaa Bu,uura Dimokraasii fi hirmana filannoo partilee siyaasaa addaa adda wolin (AP,SV. New top Dirama Afan oromo 2019 jaalala jaalalti dhugaa akkam akka fakkaattu Jaalala prodact MBIO Tube dirama afan oromoo haaraya bara 2019 jaalalti dhugaa akkam akka taate ibsa video kana erga laaltaniin booda yaada qabdan nuuf New Ethiopian Oromo Music 2019(Official Video)Salalee Bana /Hafittamuu Dsaalluu Afaan Oromoo Song. eenyummaa Oromummaa keenyaa fi kaartaan Oromiyaa amma argaa jirruu kanaaf kan bu'uuraa ta'uu isaanii yaadachiisuun dirqama. Oromoonni gaafa ayyaana Irreechaa uffata aadaa, callee, siiqqee, horooroo, ciicoofi waan aadaan of faayanii gara malkaa deemu. Siiqqeenis akka itti. Aadaan kun aadaa jaarmayaa fi warraaqxotaa osoo hin taane aadaa murna/clique/ ofittoo qabsoo Oromoo keessatti margee ti. Wayyaaneen, warra waraana Dargiirraa boojitee fii abbootii garaa kanneen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Akka aadaa keenyaatti manni DIMDIMOORRS kaa'ama. Wareegama baasuu erga jalqabee waggaa dhibbaa ol taheera. Yaadannoon Irreechaa kiyya kunis uffata aadaa Oromoo haaluu gurraacha, diimaa fi adii ta'e adda duree taatee kan uffattee kabaja ayyana Irreechaf baate dhiyoo kana du'aan nu jalaa boqotte dubree Ayyaluu Ittisaatif haa ta'u. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa. Artiistota muraasa,Barsiisota aartii Afaan Oromoo fi barsiisota. But once you've set it up, you can seamlessly use it to upload photos to the cloud automatically, be able to access iCloud photos on your PC or Mac, and. Okoleefi gadiin kunis, mallattoo hormaataafi kabaja looniif qaban kan mul'isuudha. Hamzaa Booranaa, Fiixee Mootii, Nagaraa Dhugumaa, Hamzaa Waariyoo waliin marii goone OBN 01 05 2011 - Duration: 32:58. SEENAA GOOTA OROMOO BARA 2016. Uummatni Oromoo duruma uumama isaa irraa kaasee sirna aadaa isaa ittiin geggeessu, amantii isaa ittiin ibsatu, barootaaf itti fayyadamaa kan ture, kan dhuunfaa isaa waan ta'e sirna Waaqeffannaa kan qabudha. isaanii qofa uffata jechaa dha. Mana Huccuu Aadaa Oromoo Sonaan, Guliso, Welega, Ethiopia. Oromoo biratti kadhannaan salphina salphina caaluu fi gadaantummaa guddaa dha!. Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan tureedha. aadaa keenyaan akkanatti boonnee faarfachuuf waaqni hubannaa nuu. Egzibiishinii fi Baazaarii guyyoota sadiif akka turu himame kun anga’oonni mootummaa fi abbootiin Gadaa iddoo argamanitti. Baacoo Haaraa Baacoo Haaraa. Wareegama baasuu erga jalqabee waggaa dhibbaa ol taheera. 103,851 views. Uummataa Oromoo Aadaa, Duudhaa ,amantaa, fi eenyummaa isaa kabajachuu fi Addunyaatti beeksifachuuf hedduminaan socho’aa jiruu irraa naasuu guddaa keessa seenuun heddummina uummataa sirna kana hirmaatanii xiqqeessuuf sadarkaa Godinaa, Aanaa, fi magaalotaatti baayinni namoota sirna kana irratti argamuu karaa Waajjira aadaa fi Turizimii OPDO’n hundeessiteen waraqaan kennamee fi konkolaataan. Sarbamu mirgaa gama hundaan irratti raawwatamaa ture Ummanni Oromoo tole jedhee fudhatee hin beeku. Aadaa Oromoo kessatti manguddooti, dubarran, dargaggooti fi ijoolleen kan ittin. Yeroo naqannaatti ilmaafi intalli tokko waliin bultoo dhabbachuu danda'u kan jedhu murtessuuf biqilli ilaalama. The Oromo Federalist Congress (OFC) has launched the Oromo Youth League (OYL) on the 25 th of January, 2014. Ayyaana Ireechaa kanaaf fedhiin namootaa diizaayiniiwwan haaraa waan barbaadaniif nutis akkaatuma fedhii isaaniitiin uffannaa aadaa kana omisha ajirra jedha. Kanaan booda “akka wal caale hin jennetti uffata keessan hundaa baasaa” jedheen. Yaadannoon Irreechaa kiyya kunis uffata aadaa Oromoo haaluu gurraacha, diimaa fi adii ta'e adda duree taatee kan uffattee kabaja ayyana Irreechaf baate dhiyoo kana du'aan nu jalaa boqotte dubree Ayyaluu Ittisaatif haa ta'u. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su. Galmee cuuphamuu Teslaa, Waxabajjii 28 1856. Oromoonni gaafa ayyaana Irreechaa uffata aadaa, callee, siiqqee, horooroo, ciicoofi waan aadaan of faayanii gara malkaa deemu. Welcome! Log into your account. Calaqqisiistuu Oromummaa Aadaa ta'e keessaa tokko Irreechaa; sirna Galateeffannaa fi Waaqeffannaa Oromoo ti. Hamzaa Booranaa, Fiixee Mootii, Nagaraa Dhugumaa, Hamzaa Waariyoo waliin marii goone OBN 01 05 2011 - Duration: 32:58. Hayyuu duree seenaa sooressaa qaamaan uf-maddii dhabuu keennaaf gaddi nutti dhagame kadaangaa hinqabne ta’uu ummata Oromoo guutuuf ibsaa, maatii isaanii, jaallan qabsoo fi ummata Oromoo guutuuf obsaa. Guyyaa, ji?a (baati), waggaafi Gadaa lakkaawuudhaan hawaasa Oromoo sirna kan jalatti qindeessuun qaama aadaa ture. ABO'n abdii kutannaa tokko malee danqaawwan hunda caccabsee hanga har'aattillee Oromoo fi Oromiyaaf abdii ta'uusaa mirkaneesse. Fakkeenyaaf, sabni Oromoo akka saba Amaaraa gadi ta'ee fi Amaara tajaajiluuf uummame, kan qaroomina hin qabne, kan aadaa, seenaa, fi jagnummaa hin qabne fakkeessanii ijoollee Oromoo barsiisaa turan. Aadaan Oromoo nama boonsa. Kana asuma irratti dhaabuun bullaa. Uffata Aadaa Oromoo. Uummanni Oromoo Karrayyuu akkuma hawwaasa Oromoo biroo eenyummaa isaa adda baasee kan calaqisiisu aadaa uffaanna mataa isaa niqaba. Akkuma maqaansaa ibsutti Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta'u, ummata Oromoo naannawa Qeellem Wallaggaa keessa jiraatu jidduudhaa kanneen hidda ja'an Sayyoo warra Laaloorraa dhalate. Jr Chalo ChalexさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Jr Chalo Chalexさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. As we all know, especially for the past two decades the expanding construction of prison houses under the federal and regional level of the Ethiopian empire are the place where the Oromo people, a single largest ethnic group in Ethiopia are detained ,tortured, repressed, persecuted, physically abused and finally killed. Saddeeqni tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. your username. hunda keessatti qabiyyeewwan sadarkaa barnootaafi umrii barataatiin wal-gituun aadaa hawaasichaa bu'uureffachuun dhiyeessuuf carraaqqii guddaatu taasifame. Join Facebook to connect with Gadaa Araaraa and others you may know. Okoleefi gadiin kunis, mallattoo hormaataafi kabaja looniif qaban kan mul'isuudha. The Oromo people are the largest ethic group in Ethiopia. Walgahiin kun akka aadaa oromoon kan eebba manguddoon baname yoo tahu, tuutni dargagoo fi shamarran Oromoo faaruu Alaabaa itti aansuun jalqabuma irraa sirna owwisani jiru. f eeruun ni danda’ama. ABO'n abdii kutannaa tokko malee danqaawwan hunda caccabsee hanga har'aattillee Oromoo fi Oromiyaaf abdii ta'uusaa mirkaneesse. See more of Mana Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo Lammii on Facebook. Irreechaa fi uffata aadaa. Sabbontota ilmaan Oromoo guddinaa fi dagagina ayyana Irreechaa/ Irreessaf waa hunda godhan seenaan ni yaadata. Malaamaltumaan dagaaguu isaa, maqaa misoomaan mootumaan uumata saamaa jiraachuu isaas ibsan. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. Wayyaansaanii adiidha. The Oromo nation is East Africa's largest ethnic group for its cultural, spiritual and social values. Forgot account? or. Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa dhaabbatoota Aadaa fi Artii Oromoo misoomsuutti fuuleffachuuf gamoolee sadii Finffineetti ijaaruuf waliigaltee ijaarsaa mallatteessee jira. Join Facebook to connect with Mana Uffata Aadaa Guddataa and others you may know. Akka aadaa fi sirna Oromootti Calleen kan waaqeffatamu miti yoggu jennu garuu namootni Oromoo ta'an hundinuu gocha kanarraa bilisa jechuu miti. Join Facebook to connect with Gadaa Araaraa and others you may know. "Kaayyoon hojii kana ani jalqabeef galii ittiin argachuuf osoo hinta'iin, miidhaginaafi qulqullinaan hojjedhee dhiyeessuun sadarkaa uffata aadaa Oromoo hanga tokko ol kaasuun beekumtii akka horatu. uffe,waaqayyo si haa eebisu ammayyuu dabalee. Boqonnaaleen kitaabaa barataa keessaas kan qophaa'an sirna barnootaa biyya. Waaqeffannaa ibsa, ayyaantummaa Waaqeffattootaa gabbisa. Akkuma maqaansaa ibsutti Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta’u, ummata Oromoo naannawa Qeellem Wallaggaa keessa jiraatu jidduudhaa kanneen hidda ja’an Sayyoo warra Laaloorraa dhalate. Kanaafiis, hawaasa Oromoo keessatti qaroomni (civilization) addunyyaf gumaache kalandarii Oromooti. Abbaan Malkaas kanuma garee kanaan walfakkaatu uffata. Start studying Food Preparation | Qophii Nyaataa. Taphoonni aadaa Oromoo keessaa baay'een isaanii yoo xinnaate namoota lama kan hirmaachisanidha. Uummataa Oromoo Aadaa, Duudhaa ,amantaa, fi eenyummaa isaa kabajachuu fi Addunyaatti beeksifachuuf hedduminaan socho’aa jiruu irraa naasuu guddaa keessa seenuun heddummina uummataa sirna kana hirmaatanii xiqqeessuuf sadarkaa Godinaa, Aanaa, fi magaalotaatti baayinni namoota sirna kana irratti argamuu karaa Waajjira aadaa fi Turizimii OPDO’n. MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Sadaffaa. Oromoo ta’uun wantoota Aadaa, diingdee, haawaasummaa, siyaasaafi amantaan walqabatan mara haammatee qixa sirriin ijaarun baroota dheeraaf uummaticha tajaajilaa kan tureedha. com hordofaa. Duraan wanta wal lolanii hin beekneef walitti araaramuu didan. Uffata aadaa Oromtichaa isa durii sana as baasuuf; akkasumas Diizaayina haaraa Kuula aadaa Oromoon. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan tureedha. Siiqqeenis akka itti. Akkasumas daqiiqaa muraasaaf gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraati bakkaa fi yeroo garaagraatti wareegaman akka yaadatan taasifameera. On each occasion, the event starts with elders blessing as Oromo traditions. Sarbamu mirgaa gama hundaan irratti raawwatamaa ture Ummanni Oromoo tole jedhee fudhatee hin beeku. Mana Hucuu Aadaa Oromoo Maatii Kuush. Warra moggoyyaalee tahan hunda beeksisaa deemnuun afaanichaaf akkaan barbaachisaa dha. Gadaa Araaraa is on Facebook. Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa dhaabbatoota Aadaa fi Artii Oromoo misoomsuutti fuuleffachuuf gamoolee sadii Finffineetti ijaaruuf waliigaltee ijaarsaa mallatteessee jira. Uummanni Oromoo Karrayyuu akkuma hawwaasa Oromoo biroo eenyummaa isaa adda baasee kan calaqisiisu aadaa uffaanna mataa isaa niqaba. Posts about oromo written by Tibebudemeke and oromoland. Oromo Cultural clothes & materials in Maatii kush Store0913268465 Oromiya,Showa,Holeta. 50+ videos Play all Mix - Hamdiya Ibrahim - Uffata aadaa (Oromo Music) YouTube NEW Ustaaz Abdulrahman Husseen Arjuumaa kee-hin dhuumuu Rabbi Nuugargarii Menzuma Afaan Oromo. Minilik qawwee warra dhiyaa irraa argateen Oromoo meeshaa ammayyaa hinqabnnetti duulee gabrummaa jalatti galiffate. Yaadannoo Abbabaaf jecha istaadiyemiin Finfinnee jiru maqaa isaatin moggafameera. Jaarmiyaalee siyaasaa garaagaraafi Aktivistoota Oromoo naannoo teessoo tokkootti walitti fidanii waliin mariyachiisan malee falli hinjiru. Akka aadaa fi sirna Oromootti Calleen kan waaqeffatamu miti yoggu jennu garuu namootni Oromoo ta'an hundinuu gocha kanarraa bilisa jechuu miti. Kanneen akka saddeeqaa taphachuuf ammoo hidhannoo wayituu hinbarbaachisu. Accessibility Help. Warri Jimmaa barruun Gullallee post Jiildii 1ffaa lakkoofsi Mana Uffata Aadaa Oromoo Keen. Kana asuma irratti dhaabuun bullaa. Kana irratti aadaa fi duudhaan warra Amaaraa inni barachiisaan isaanii: “beekumsa sonaan cimaa fi qaroomina akkaan sokke” godhee, nuuf addeessu kun aadaa fi duudhaa Oromoo wajjin dugdaa fi garaa dha. Ayyaan irreechaa kan baranaa Onkololleessa (October) 06 bara 2012 biyya Norway, magaalaa Oslo, bakka hora Sognsvann jedhamutti ganama {saafaa} sa'ati 12:00 irraa eegalee kabajama. Keenya itti gurguuruu, kan isaanii irraa bituu haa dhaabnu. Guyyaa, ji?a (baati), waggaafi Gadaa lakkaawuudhaan hawaasa Oromoo sirna kan jalatti qindeessuun qaama aadaa ture. gadjedhanii shubbisanii faarfachuun aadaa warra 03 ti beeki. Kana wajjin faaya (meeshaalee) aadaa Oromoo, uffanni aadaa Oromoo (Oromo traditional costumes and other material cultures) sirboonni aadaa Oromoo, dhangaan Oromoo kkf sadarkaa har’a irrajiran kana caalaa miidhaganii yoodhiyaatan irreecha jabeesuu biradabranii Oromummaa misoomsuu irratti shoora guddaa qabu. Jaarsoliin Gadaa dhuma irratti dhaamsa dabarsan keessatti Irreechi aadaa Oromoo abbootii irraa dabraa dhufee dhaloota ammaa kana irra ga'uu isaa fi ji'oota roobaa dabarsee gara birraatti cehuu isaatiif gammachuu isaa yeroo itti waaqa isaaf galata galchu ta'uu ibsan. By Ibsaa Guutama* An Oromo hero/heroine is one who effects change or dedicated one’s life to change Oromo life with his/her determination and sacrifice. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Yeroo Abbaan manaa ishee gadaa qabatu, niitii (haati warraa) isaa ammoo uffata aadaa uffachuun meeshaalee Aadaa kana akka okoleefi gadii qabattee cina deemti. Yaadannoo Abbabaaf jecha istaadiyemiin Finfinnee jiru maqaa isaatin moggafameera. Guyyaa WBO. Asirratti wanti dagatamuu hinqabne tokko nyaanni aadaa Oromoo godinaalee addaddaa keessatti qophaa’u maqaa garagaraafi haala qophii addaddaa kan qabu ta’uus harki caalaansaa kan qophaa’uu dhadhaarraa ta’uusaati. Jiraa jirtu garee. Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu. Sabboonummaa garuu mirkaneessuu hin danda’an. Hunda Aadaa - Duudhaa Afoola Oromoo Eebba Oromoo Geerarsa Gorsa Hayyoota Oromoo Irreecha Oromoo Maqaa Afaan Oromoo Oromo Calendar Of-Eeggannoo Dubartiin Ulfaa Gochuu qabdu:- Dr Nuredin Luketin * Dhangala'aan akka bishaanii yoo qaama saalaatii heddumaatee jigaa ykn uffata jalaa jiisaa jiraate. Waadaan walii galan kuni kakuu hiriyummaa isaanii cimsu ta’a. Akkuma beekamuu wallisaan kun sirboota aadaa Oromoo irratti xiyyeefatee waan hojjetuuf sirboota aadaa inni dalagu hundumtu sadarkaa isaanii kan eegateefi jiruufi jireenya hawaasichaa ifaati kan mul’isuudha. Mana uffata aadaa oromoo iftahi, Dire Dawa. Aadaawwan Uummatichaa keessaa, Aadaa fuudhaafi heerumaa, Aadaa nyaataa, Aadaa uffannaa, aadaa waaqeffannaafi galateffanna, Aadaa ittiin aangoo walitti kennaniifi dabarsan k. Join Facebook to connect with Mana Uffata Aadaa Guddataa and others you may know. Aadaa Nyaataa: Oromoon nyaata heedduu qaba. * Qaamni ishee (harka, lukaa fi fuulli. Yeroo naqannaatti ilmaafi intalli tokko waliin bultoo dhabbachuu danda'u kan jedhu murtessuuf biqilli ilaalama. Mana Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo Lammii. Miidhaginni aadaa Oromoo kan itti calaqqifamu keessaa inni tokko kutaaleen gara garaa hawaasichaa aadaa fi duudhaa guddicha kessatti kan ofii isaanii kan qaban ta'u isaati. Sabboonummaan Uffata aadaa uffachuu, Afaanii fi aadaa ofiin jiraachuu, Qabeenyaa ofii jiraachuu fi qabaachuu ibsuu qofaa osoo hin taanee, tikisuu waardiyyaa ta'uu, lubbullee kennutti hidhata. Akkuma maqaansaa ibsutti Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta'u, ummata Oromoo naannawa Qeellem Wallaggaa keessa jiraatu jidduudhaa kanneen hidda ja'an Sayyoo warra Laaloorraa dhalate. Product/Service. Mana uffata aadaa oromoo iftahi, Dire Dawa. Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha. #umarsuleyman. Gama Argaa dhageettii Gadaa Oromootiinis, aadaa Oromoo guddisuufi dagaagsuuf hojiileen jajaboo hojjatamaa akka jiru kan eeran Abbaan Liiban Dabbasaa Guyyoo, aadaa keenya bakka itti awwaalamee baafnee hundee duraatti deeibsuuf yeroo ammaa kana Biyyoota Dhihaa, fi Awuroopaa waliin walitti hidhachuun bal`inaan akka hojjachaa jiru ibsanii jiru. Biqiltoota Manduubee. 5,281 people like this. Oromia Daily. Duudhaan isaa kun madda nagaa, abdii fi injifannooti. 1,082 likes · 422 talking about this. MANA AADAA FI DAGAAGNA DUBBII AFAAN OROMOO Mana barnoota, gadaa, Bilisummaa, oromifaa, Oromoo, Ayyaantuu, Oromiyaa, oromia, OMN kolfaa malee hin aarinaa dhiirri nyaata keessan irraa dhimma hin qabu gammachuu keessan jaalata waan ta'eef ~yoo uffata isaa irratti xurii xiqqoo argitan fuudhaa miiccaafi yoo ofii dadhabdan nama miiccisiisaafi. Boris, ifitaanis haga bilisummaan mirkanaawuutti wareegama baasuun hin dhaabbatu. Coomaafi dilbii aadaa keenya keessa jiran hammaaranii fixuun waggoota hedduu namatti fudhatus, kunoo Yunivarsiitii biyya keessaa garaagaraa keessatti yeroo shaman tokko waraqaan dhiyeessaa. Jimmaa Bitootessa 20/2011 Paartii demokiraasummaa Oromoo /ODP/ waggaa hundeeffama 29ffaa sababeeffachuun Intarpiraayizoota Maaykiroo Xixiqqaa moodelii ta’aniin egzibiishinii fi baazaariin magaalaa Jimmaatti baname. Taphoonni aadaa Oromoo keessaa baay'een isaanii yoo xinnaate namoota lama kan hirmaachisanidha. Walgahii kun rakkina Oromoo yeroo ammaa keessa jiruu fi akkaataa Oromoo tokkummaan hiriiree haala qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu irratti marii bal'inaan godha. Kana wajjin faaya (meeshaalee) aadaa Oromoo, uffanni aadaa Oromoo (Oromo traditional costumes and other material cultures) sirboonni aadaa Oromoo, dhangaan Oromoo kkf sadarkaa har’a irrajiran kana caalaa miidhaganii yoodhiyaatan irreecha jabeesuu biradabranii Oromummaa misoomsuu irratti shoora guddaa qabu. MANA AADAA FI DAGAAGNA DUBBII AFAAN OROMOO Mana barnoota, gadaa, Bilisummaa, oromifaa, Oromoo, Ayyaantuu, Oromiyaa, oromia, OMN waan ta'eef ~yoo uffata isaa. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta'ee bona, birraas ta'ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha. Home Amazing-Oromo-Shopping. An Oromo hero/heroine is known for bravery, generosity and wisdom, and never flinches in the face challenges and temptations. Home Afaan Oromoo News Toltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. See Photos. Guddattuuwwan Oromoo kun asuma Barliin guddittiitti dhalatanii guddatani. Wal-galatoomfachuun Aadaa ummata Oromoo waan ta'eef malee, goota ufii kabajuu fi waldhaannachuun dirqama hunda keennaatuu ta'uu ni hubanna. Foollee- Foolleen maal? Akka Gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaatti Foolleen dargaggoota gannaa 16-24 keessa jiran. Kanaafiis, hawaasa Oromoo keessatti qaroomni (civilization) addunyyaf gumaache kalandarii Oromooti. H,KRF,G) Galgala aadaa Dargaggoota Oromo wajjin shubbisaa fi agarsisa uffata aadaa Oromo. Kaayyoon tapha aadaa inni guddaan nama yookiin garee waliin taphachaa jiran injifachuudha. hunda keessatti qabiyyeewwan sadarkaa barnootaafi umrii barataatiin wal-gituun aadaa hawaasichaa bu'uureffachuun dhiyeessuuf carraaqqii guddaatu taasifame. Oromoonni # Shaashamannee uffata Aadaa Oromoon mimmidhaaganii ganama ciree irraatti nyaata Aadaa Oromoo peresdantii Eertiraa Obbo Isaayyas Afworkii fi MM Dr. Harmiishee ba'ee qomarraa yoo mul'atu garuu geessuu ta'ushee mul'isa. Mooraa yuunivarsiitii keessattis sabboontotni oromoo uffata aadaa kuula alaabaa ABO fi gadaa qabu uffachuun akkasumas doormii keessatti dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuun qophii garaa garaan ayyeessanii jiran. Join Facebook to connect with Gadaa Araaraa and others you may know. Coomaafi dilbii aadaa keenya keessa jiran hammaaranii fixuun waggoota hedduu namatti fudhatus, kunoo Yunivarsiitii biyya keessaa garaagaraa keessatti yeroo shaman tokko waraqaan dhiyeessaa. Giddu-galoonni sadeen Leenjii Artii Oromoo, Oomishaaf uffata Aadaa fi Oomisha nyaata aadaa Oromoof kanneen ijaaraman yoo tahu baajetni Qarshii miliyoona 700 fi miliyoona 38 kan ramadameef tahuu hoogganaan Biiroo Aadaa fi Tirizimii Oromiyaa Dooktar Garamoo Ulluuqaa ibsanii jiru. Haacaaluun dargeessa Oromoo aartii Oromoo bakka tureerra fuudhe gama sadarkaa addunyaan irra geeserra dhaqabsisuuf hojjechaa jiruudha. Oromoonni #Shaashamannee uffata Aadaa Oromoon mimmidhaaganii ganama ciree irraatti nyaata Aadaa Oromoo peresdantii Eertiraa Obbo Isaayyas Afworkii fi MM Dr. Duudhaalee eenyummaa Mallattoo Oromummaa Faaya aadaa qabnu Kan itti midhaagnu Uffata aadaa Halluu babbareedaa Walirraan uffannee Gammachuu goonfannee Adaa keenyaan ifnee Fagootti mul’annee Kolfinee gammannee Gamtaan wal waamannee Tokkummaan jiraannaa Yoomiin waldagannee Haraarraas wal eegnaa Argaa!. Duudhaalee eenyummaa Mallattoo Oromummaa Faaya aadaa qabnu Kan itti midhaagnu Uffata aadaa Halluu babbareedaa Walirraan uffannee Gammachuu goonfannee […] siifsiin_ March 15, 2019 Walaloo Guyyaa Addunyaa kan Dubartotaa. Durba tokko “harmishee hin baane” yoo jedhamu xiqqoo ta’uushee agarsiisa. Ummanni Oromoos aadaa mataasaa kan ormarraa adda isa godhu hedduu qaba. Uummatni tokko aadaa isaa keessaa saboota birootti, namoota birootti ykn naannoo birootti mul'ata; ibsama, darbees beekama. Quboonni afaan Oromo akkaataa lamaan, jechuun qube guddaa fi qube xiqaa, dhan bareeffamu. Hayyuu duree seenaa sooressaa qaamaan uf-maddii dhabuu keennaaf gaddi nutti dhagame kadaangaa hinqabne ta'uu ummata Oromoo guutuuf ibsaa, maatii isaanii, jaallan qabsoo fi ummata Oromoo guutuuf obsaa. your password. MANA AADAA FI DAGAAGNA DUBBII AFAAN OROMOO Mana barnoota, gadaa, Bilisummaa, oromifaa, Oromoo, Ayyaantuu, Oromiyaa, oromia, OMN waan ta'eef ~yoo uffata isaa. waaqni oromoo uume aadaa oromummaa isaatiin akka waaqeffatuufi. Haasaa gabaabduu gooteenis imimmaanshee harcaastee qeerroofi qarree Oromoo kabachiisuuf lubbuusaanii wareegan galateeffatteetti! Toltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. Jaarsoliin Gadaa dhuma irratti dhaamsa dabarsan keessatti Irreechi aadaa Oromoo abbootii irraa dabraa dhufee dhaloota ammaa kana irra ga'uu isaa fi ji'oota roobaa dabarsee gara birraatti cehuu isaatiif gammachuu isaa yeroo itti waaqa isaaf galata galchu ta'uu ibsan. 4 posts published by OromianEconomist on November 18, 2014. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. yesus gaafa si jaallate,aadaa kee faana malee,aadaakee gati hin jenne. Ayyaana Ireechaa kanaaf fedhiin namootaa diizaayiniiwwan haaraa waan barbaadaniif nutis akkaatuma fedhii isaaniitiin uffannaa aadaa kana omisha ajirra jedha. Sabboonummaa garuu mirkaneessuu hin danda’an. Ofiifi maatiisaarra darbees dargaggoota ogummaa huccuu hudhuu qabaniif carraa hojii banuus danda'eera. Bilisummaa isaaf jechu ummatni Oromoo wareegama har'a illee baasaa jira. Akkuma maqaansaa ibsutti Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta’u, ummata Oromoo naannawa Qeellem Wallaggaa keessa jiraatu jidduudhaa kanneen hidda ja’an Sayyoo warra Laaloorraa dhalate. afaan-oromoo. dhala biyya araba dhamsa caaffee raammiis dhagefadha oromo news today Welcome to this channel subescribe C times or caalanqo times Oromoo Daily News oromo, oromo music, oromo music 2020, oromoo. 50+ videos Play all Mix - Hamdiya Ibrahim - Uffata aadaa (Oromo Music) YouTube NEW Ustaaz Abdulrahman Husseen Arjuumaa kee-hin dhuumuu Rabbi Nuugargarii Menzuma Afaan Oromo. Mana Huccuu Aadaa oromo siinan. Jimmaa Bitootessa 20/2011 Paartii demokiraasummaa Oromoo /ODP/ waggaa hundeeffama 29ffaa sababeeffachuun Intarpiraayizoota Maaykiroo Xixiqqaa moodelii ta’aniin egzibiishinii fi baazaariin magaalaa Jimmaatti baname. Start studying Food Preparation | Qophii Nyaataa. Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa (Oromiyaa) beekuu fi tiksuun dirqama isaati. Isiidhaaf huccuun aadaa uffattu tokko uffata qofa hin turre. Join Facebook to connect with Gadaa Araaraa and others you may know. Hamzaa Booranaa, Fiixee Mootii, Nagaraa Dhugumaa, Hamzaa Waariyoo waliin marii goone OBN 01 05 2011 - Duration: 32:58. Sirni Gadaa fa'a "aadaa boodatti hafaa" jedhamuun farrajamee, sabni keenya aadaa isa addabaabayitti akka hin kabajane, dhiibbaa cimaatu godhame. eenyummaa Oromummaa keenyaa fi kaartaan Oromiyaa amma argaa jirruu kanaaf kan bu'uuraa ta'uu isaanii yaadachiisuun dirqama. Fakkenyaaf, buddenaa baadudhaan/ittoodhan nyaachuu. Guyyaa WBO Ebla 16, 2013, Finfinnee (Qeerroo) — Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti uummata oromoon qophiilee garaa garaan kabajame. Durba tokko “harmishee hin baane” yoo jedhamu xiqqoo ta’uushee agarsiisa. Irreechaa fi uffata aadaa. _____ Haala Du'iinsaa fii Sirna Awwaalcha Jaarraa Abbaa Gadaa Obboleeysaa fii firri keenya, Jaarraa Abbaa Gadaa, Amajjii 12, bara 2013 dhibdee umrii waliin dhufteen qabamee, akka hamaa dhukkubsatee if wallaaluu mudate. Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu. com is an online media outlet serving the Oromo refugees Community in Egypt and its Diaspora voice. September 25, 2013 was a wonderful day among Oromo community of Las Vegas. Kanaafiis, hawaasa Oromoo keessatti qaroomni (civilization) addunyyaf gumaache kalandarii Oromooti. Jala bultii ayyaana kanaa irratti magaalawwan Oromiyaa kanneen akka Finfinnee,Adaamaa,Amboo,Gudar,Ginc,Dirree Dawaa,Harar,Naqqamtee,Shaamboo keessatti waraqaaleen dhaadannoo heddumminaan maxxanfamuun. As we all know, especially for the past two decades the expanding construction of prison houses under the federal and regional level of the Ethiopian empire are the place where the Oromo people, a single largest ethnic group in Ethiopia are detained ,tortured, repressed, persecuted, physically abused and finally killed. from USAID. Wayyaansaanii adiidha. Duudhaalee eenyummaa Mallattoo Oromummaa Faaya aadaa qabnu Kan itti midhaagnu Uffata aadaa Halluu babbareedaa Walirraan uffannee Gammachuu goonfannee Adaa keenyaan ifnee Fagootti mul’annee Kolfinee gammannee Gamtaan wal waamannee Tokkummaan jiraannaa Yoomiin waldagannee Haraarraas wal eegnaa Argaa!. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa. Abbootiin Gada haala kanaan galma abbaa Gadaatii erga bahanii booda irreecha qabatu. Hamzaa Booranaa, Fiixee Mootii, Nagaraa Dhugumaa, Hamzaa Waariyoo waliin marii goone OBN 01 05 2011 - Duration: 32:58. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Haata’uutii, ABO fi Ummatni Oromoo lammata shira akkasii akka hin keessumeessine ABOn gada jabeessee hubachiiseera. Abbaan Malkaas kanuma garee kanaan walfakkaatu uffata. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. Jala bultii ayyaana kanaa irratti magaalawwan Oromiyaa kanneen akka Finfinnee, Adaamaa, Amboo, Gudar, Ginc, Dirree Dawaa, Harar, Naqqamtee, Shaamboo keessatti waraqaaleen dhaadannoo heddumminaan maxxanfamuun kabajni ayyaana kanaa eegalee. Aadaan uffannaa kun immoo dhiiraa, fi dhalaan adda ba‟ee qaba. Sirna Bulchiinsaa hawwaasni Oromoo achii as dhufaan sadarkaalee itti keessatti hirmaatamu ka’ee, walii isaa ittiin oogganaa dhufedha. Abbaa Nikolaa Teslaa, Miluutin, luba waldaa Orotodoksii mandara Isimiilyen kan ture. 2 posts published by A. Kun immoo kan har'a uumame osoo hintaane, duudhaa ummata keenyaa kan darbaa darbee dhufeedha. - Duration: 1:02:23. 103,851 views. Uummanni Oromoo Karrayyuu akkuma hawwaasa Oromoo biroo eenyummaa isaa adda baasee kan calaqisiisu aadaa uffaanna mataa isaa niqaba. Eenyummaa ummata Oromoo calaqqisiisa. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan tureedha. See Photos. Sarbamu mirgaa gama hundaan irratti raawwatamaa ture Ummanni Oromoo tole jedhee fudhatee hin beeku. Abbaa Nikolaa Teslaa, Miluutin, luba waldaa Orotodoksii mandara Isimiilyen kan ture. Aadaa Oromoo keessatti mallattoo ta’uudhaan waan ibsu qaba. f eeruun ni danda’ama. Uummatni Oromoo duruma uumama isaa irraa kaasee sirna aadaa isaa ittiin geggeessu, amantii isaa ittiin ibsatu, barootaaf itti fayyadamaa kan ture, kan dhuunfaa isaa waan ta'e sirna Waaqeffannaa kan qabudha. Facebook antaa ihmisille mahdollisuuden jakaa ja lisätä avoimuutta ja. Afaan Oromo - December 15, 2017 Jedhee gaafadhe isheenis sodaa tokko malee ani harma hin baafne garuu osoo naa bahe hin jaladha naan jette yeroo kana uffata ishee irraa achi qabe qaama ishee qullaa bakka harmaa saniin gadi. Gama Argaa dhageettii Gadaa Oromootiinis, aadaa Oromoo guddisuufi dagaagsuuf hojiileen jajaboo hojjatamaa akka jiru kan eeran Abbaan Liiban Dabbasaa Guyyoo, aadaa keenya bakka itti awwaalamee baafnee hundee duraatti deeibsuuf yeroo ammaa kana Biyyoota Dhihaa, fi Awuroopaa waliin walitti hidhachuun bal`inaan akka hojjachaa jiru ibsanii jiru. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. Akkasumas sirnicha kan ittiin geggeeffatans akka qomoo qomoo isaanitti adda ba‟ee kan beekamu kan uffatan qabu. Gudina Assefa is lid van Facebook. Lame Oromo culture clothe shop ላሚ፡የኦሮሞ፡ባህል፡አልባሳት፡ሱቅ፡ Kottaa huccuu adaa keenyaan haa boonnu Aadaa bareedaa qabna. Uffata Aadaa Oromoo. Durba tokko “harmishee hin baane” yoo jedhamu xiqqoo ta’uushee agarsiisa. Malaamaltumaan dagaaguu isaa, maqaa misoomaan mootumaan uumata saamaa jiraachuu isaas ibsan. 'Herreega waliin akka tasaa wal jaalanne'. Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo'arsaniiru. September 25, 2013 was a wonderful day among Oromo community of Las Vegas. Irreechas harkatti qabatu. Biya keessattis ta’e biya alaatti Nafxanyoonni aadaa fi afaan oromoo akka dadhabuu gochuuf yaalii gurguddaa gochaa akka jiran, namoota boriif ilmaan Oromoof bu’aa guddaa buusu jedhamanii abdatamanis karaatti hambisuuf yaalii akka godhan dubbatan. As we all know, especially for the past two decades the expanding construction of prison houses under the federal and regional level of the Ethiopian empire are the place where the Oromo people, a single largest ethnic group in Ethiopia are detained ,tortured, repressed, persecuted, physically abused and finally killed. Isiidhaaf huccuu aadaa Oromoo Harargee, Baalee, Arsii, Booranaa, Gujii, Jimmaa, Wallaggaa, Iluu Abbaa Booraa, Shawaa, Walloo fi Waanbaraa jechuun, huccuu qaamatti uffatamu qofa osoo hin taane, bakka bu’aa (wakiila) kutaalee Oromoo kanneenii ti. Akka aadaa keennaatti soodduu warqiin cubuuysame maqaa isaatiin dhaabuun yookin erkisuun dirqama keenna hunda ta’a. By Ibsaa Guutama* An Oromo hero/heroine is one who effects change or dedicated one’s life to change Oromo life with his/her determination and sacrifice. Kun immoo Oromoon loon hedduu qabuufi dhadhaa baay’inaan argatuuf ta’uu hinoolu. Ilmaan Oromoos uffata aadaa isin uffattan kan ABOti jechuun mana hidhaatti ukkaamse. Qoricha Aadaa Video Download 3GP, MP4, HD MP4, And Watch Qoricha Aadaa Video. Isiidhaaf huccuun aadaa uffattu tokko uffata qofa hin turre. Join Facebook to connect with Gadaa Araaraa and others you may know. Ayyaan irreechaa kan baranaa Onkololleessa (October) 06 bara 2012 biyya Norway, magaalaa Oslo, bakka hora Sognsvann jedhamutti ganama {saafaa} sa'ati 12:00 irraa eegalee kabajama. Adda Bilisummaa Oromoo* Ummatni Oromoo guyyaa gabrummaa jalatti kufe irraa kaasee bilisummaa fi walabummaa isaa deebifachuu wareegama baasuu eegale. Manuel Oropeza. Ayyaanni Ateetee waggaati al tokko kabajama. Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha. The Oromo Federalist Congress (OFC) has launched the Oromo Youth League (OYL) on the 25 th of January, 2014. Ayyaanni Irreechaa sirna Nagaa fi Eebbaa ta'uu qaba! (Ibsa Gumii Waaqeffataa Oromoo Addunyaa, 10 Fulbaana 2017) Ayyaanni Irreechaa, Aadaa fi Dhuudhaa Oromoo keessatti sirna, tibba birraa Malkaa bu'uun waan argataniif, Waaqa galateeffatanii fi tibba arfaasaa ammoo Tulluutti bahuun, egereef Waaqa kadhatanii irreeffataniidha. Jiraa jirtu garee. Duudhaalee eenyummaa Mallattoo Oromummaa Faaya aadaa qabnu Kan itti midhaagnu Uffata aadaa Halluu babbareedaa Walirraan uffannee Gammachuu goonfannee Adaa keenyaan ifnee Fagootti mul'annee Kolfinee gammannee Gamtaan wal waamannee Tokkummaan jiraannaa Yoomiin waldagannee Haraarraas wal eegnaa Argaa! Simboo keenya ***** Huseen Curraa 2013. Guyyaa Oromoon mirga ofii gonfate seenaan isaa guututti olka’a. Reefka lameen keessaa inni tokko ijjii saa kan carqaan hidhame yammuu tahu kan biraa ammoo afaan isaa cancalame harki saa dubbatti micciirame hidhamee fi akkuma marxoo marxifateetti (mbrxoon uffata Aadaa Oromoo Harargee Bahaa ti) argamuu saa gabaafame. 5,353 likes · 77 talking about this. Baay'ee natti dhagahame" jetti ogeettin tun. Sabboonummaa garuu mirkaneessuu hin danda'an. Haasaa gabaabduu gooteenis imimmaanshee harcaastee qeerroofi qarree Oromoo kabachiisuuf lubbuusaanii wareegan galateeffatteetti! Toltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. See Photos. Bilisummaa isaaf jechu ummatni Oromoo wareegama har'a illee baasaa jira. Accessibility Help. Adda Bilisummaa Oromoo ibsa Hagayya 13 bara 2016 mata duree "Gaaffii fi Galii Siyaasaa Ummata Oromoo Caalaatti Ifa Gochuu" jedhuun baaseen karoorri haaraan qabsoo Oromoo dadhabsiisuuf qopheeffama […]. Haata'uutii, ABO fi Ummatni Oromoo lammata shira akkasii akka hin keessumeessine ABOn gada jabeessee hubachiiseera. Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha. seena goota oromoo Welcome to this channel subescribe C times or caalanqo times Oromoo Daily News oromo, oromo music, oromo music 2020, oromoo intala booranaa, oromo song, oromo new music, oromo. Pro Seenet Getachowalaaloo A Oromoo Hd Video. dhala biyya araba dhamsa caaffee raammiis dhagefadha oromo news today Welcome to this channel subescribe C times or caalanqo times Oromoo Daily News oromo, oromo music, oromo music 2020, oromoo. Ebla 16, 2013, Finfinnee (Qeerroo) — Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti uummata oromoon qophiilee garaa garaan kabajame. About Our Website. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Akkoo Manooyyee. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Walgahii kanarratti uummannii oromoo biyya UK, Ireland, fi biyyoota Awurooppaa kaan irraa argamu. Uummataa Oromoo Aadaa, Duudhaa ,amantaa, fi eenyummaa isaa kabajachuu fi Addunyaatti beeksifachuuf hedduminaan socho’aa jiruu irraa naasuu guddaa keessa seenuun heddummina uummataa sirna kana hirmaatanii xiqqeessuuf sadarkaa Godinaa, Aanaa, fi magaalotaatti baayinni namoota sirna kana irratti argamuu karaa Waajjira aadaa fi Turizimii OPDO’n hundeessiteen waraqaan kennamee fi konkolaataan. Mana uffata aadaa oromoo seenaa, Addis Ababa, Ethiopia. seena goota oromoo Welcome to this channel subescribe C times or caalanqo times Oromoo Daily News oromo, oromo music, oromo music 2020, oromoo intala booranaa, oromo song, oromo new music, oromo. Akka aadaa keenyaatti manni DIMDIMOORRS kaa'ama. Jalqaba nyaata ykn dhangaa kanan tarreessa. Ayyaan irreechaa kan baranaa Onkololleessa (October) 06 bara 2012 biyya Norway, magaalaa Oslo, bakka hora Sognsvann jedhamutti ganama {saafaa} sa'ati 12:00 irraa eegalee kabajama. Yaadannoo Abbabaaf jecha istaadiyemiin Finfinnee jiru maqaa isaatin moggafameera. But once you've set it up, you can seamlessly use it to upload photos to the cloud automatically, be able to access iCloud photos on your PC or Mac, and. Abi yyiin yeroo affeeran. Ofiifi maatiisaarra darbees dargaggoota ogummaa huccuu hudhuu qabaniif carraa hojii banuus danda'eera. 3d printer heated bed 500x500, Jul 14, 2019 · The Sindoh 3DWOX DP200 is among the most plug-and-play 3D printers on the market, with an initial setup that just takes about 10-15 minutes. Saddeeqni tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Gadaa Araaraa is on Facebook. Jaarsoliin Gadaa dhuma irratti dhaamsa dabarsan keessatti Irreechi aadaa Oromoo abbootii irraa dabraa dhufee dhaloota ammaa kana irra ga'uu isaa fi ji'oota roobaa dabarsee gara birraatti cehuu isaatiif gammachuu isaa yeroo itti waaqa isaaf galata galchu ta'uu ibsan. Kitaabni barnoota Afaan Oromoo kunis kaayyoofi adeemsa kana bu'uureffachuun qophaa'e. Home Afaan Oromoo News Toltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo'arsaniiru. 991: Dabalataanis, sirna fuudhaafi heerumaa naannoo isaanii keessaa tokko filachuun irratti barreeffama qopheessanii dareef dhiyeessuu jaraa qulqulleeffadhu. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Mana Huccuu Aadaa Oromoo Sonaan, Guliso, Welega, Ethiopia. Jabeessaafi Abaaboo Isaa. Guddattuuwwan Oromoo kun asuma Barliin guddittiitti dhalatanii guddatani. Akkasumas sirnicha kan ittiin geggeeffatans akka qomoo qomoo isaanitti adda ba‟ee kan beekamu kan uffatan qabu. laallamee kabajjama. #umarsuleyman. But once you've set it up, you can seamlessly use it to upload photos to the cloud automatically, be able to access iCloud photos on your PC or Mac, and. An Oromo hero/heroine is known for bravery, generosity and wisdom, and never flinches in the face challenges and temptations. Nikolaa Teslaan bara 1856tti Adoolessa 10 maatiisaa lammii Sarbiyaa ta'an irraa mandara Isimiilyen, biyya Oostiriyaa (biyya amma Kirooshiyaa jedhamtu) keessatti dhalate. 2013 seminaara fi qophii agarsiisa aadaa bakka Adam-Kleinstraße 6 jedhamutti sirna ho'aadhaa fi gammachiisaadhaan sa'a 13:00-18:00 geggeesse. Aadaan kun aadaa jaarmayaa fi warraaqxotaa osoo hin taane aadaa murna/clique/ ofittoo qabsoo Oromoo keessatti margee ti. Join Facebook to connect with Mana Uffata Aadaa Guddataa and others you may know. The Afan Oromo Global Coordinating Committee (AGCC), the group that lobbied through a successful petition for the inclusion of Afan Oromo in BBC’s upcoming Horn of African service, has released a statement announcing that “the BBC Trust, the BBC Executive Board, and the Government of the United Kingdom have decided to start broadcasting to Ethiopia and the Horn of Africa in Afan Oromo, the. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. According to sources, the March 9 book launch event in Toronto was well attended and became a moment to celebrate Oromo history and cultural heritage. Gama ilmaan Oromo guddisee gaddi itti dhaga’amuutiinis kanuma jechuu dandeenna. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. Bilisummaa isaaf jechu ummatni Oromoo wareegama har'a illee baasaa jira. VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. f eeruun ni danda’ama. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. dhala biyya araba dhamsa caaffee raammiis dhagefadha oromo news today Welcome to this channel subescribe C times or caalanqo times Oromoo Daily News oromo, oromo music, oromo music 2020, oromoo. Mana uffata aadaa oromoo iftahi, Dire Dawa. Injifannoo argameenis cimina yookiin caalama agarsiisuudha malee nama yookiin garee injifatame dallansiisuu miti. Bolton Oromo Community Hosting a Oromo Anual Conference in Bolton(UK) Oromoo biyya UK maraaf. Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata 'USAID' irraa argameen,walta'iinsa Dhaabbata 'Save The Children', Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan maxxanfamedha. Uuffata aadaa Ofii uffachuun lammaffaa Odaa tarsaate kan wayyaaneen itti gargar nu qooduuf jettee mallattoo Odaa Oromoo tarsa'aa qophiisitee bakka nu hin bu'uu jechuun uummatni uffata aadaa Odaa duudaa fi uffata abbaa gadaa waan uffataniif, isin ABO dha edhamuun polisoota wayyaaneen walitti u'insi dhalate. Godambaan Magaalaa Jimmaa bara 1972 Obbo Mangistuu Haaylamaariyamiin eebbifamee erga hojii jalqabee waggoota 40 lakkoofsiseera. #seenet Geettacho Uffata Aadaa Oromo Akka Bitattan Jecha Jirtti-subscribe Naaf Gadha?😍😍😍😍😍😍😍. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. September 25, 2013 was a wonderful day among Oromo community of Las Vegas. The Afan Oromo Global Coordinating Committee (AGCC), the group that lobbied through a successful petition for the inclusion of Afan Oromo in BBC’s upcoming Horn of African service, has released a statement announcing that “the BBC Trust, the BBC Executive Board, and the Government of the United Kingdom have decided to start broadcasting to Ethiopia and the Horn of Africa in Afan Oromo, the. Oromoonni #Shaashamannee uffata Aadaa Oromoon mimmidhaaganii ganama ciree irraatti nyaata Aadaa Oromoo peresdantii Eertiraa Obbo Isaayyas Afworkii fi MM Dr. ,mana nyaataa dhuunfaa tokko deemnee qarshii kuma kudhaniin nyaataa Aadaa Oromiyaa guutuu akkasumas meeshaalee Aadaa fi Seenaa ,uffata dabalatee waan uummata keenya ibsu mara qopheessinee turre. 5,353 likes · 77 talking about this. Boqonnaaleen kitaabaa barataa keessaas kan qophaa'an sirna barnootaa biyya. Aadaa sabaaf duultota diina, gantuu fi ergamtoota diina godhu waan ta'eef cimsinee falmuu fi hiddaan buqqisuu qabna. Mana Huccuu Aadaa Oromoo Sonaan, Guliso, Welega, Ethiopia. On each occasion, the event starts with elders blessing as Oromo traditions. 5,380 people follow this. Anis kanuma ka'umsa godhachuun waan jiruu fi jireenyaa. Aadaan uffannaa kun immoo dhiiraa, fi dhalaan adda ba‟ee qaba. Uffata aadaa Oromtichaa isa durii sana as baasuuf; akkasumas Diizaayina haaraa Kuula aadaa Oromoon. _____ Haala Du'iinsaa fii Sirna Awwaalcha Jaarraa Abbaa Gadaa Obboleeysaa fii firri keenya, Jaarraa Abbaa Gadaa, Amajjii 12, bara 2013 dhibdee umrii waliin dhufteen qabamee, akka hamaa dhukkubsatee if wallaaluu mudate. Uffata Aadaa fi Faaya Oromo. Mana Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo Lammii. Mootummaan EPRDF irreecha bara 2012 irratti dargaggoota Oromoo 200 ol diddaa kaasuuf jettu yakka jedhuun ukkaamsuun isaa kan yaadatamu bara 2013 kanas magaala Duukam. MANA AADAA FI DAGAAGNA DUBBII AFAAN OROMOO Mana barnoota, gadaa, Bilisummaa, oromifaa, Oromoo, Ayyaantuu, Oromiyaa, oromia, OMN waan ta'eef ~yoo uffata isaa. Uffanni aadaa bifa hojiif toluutti yoo qophaa'ee akkuma uffata ka biroo guyyaa guyyaan uffatamuu danda'aa jechuun Mooyii Xilaahun ibsitee jirti. Dargaggoonniifi shamarran uffata aadaa godinaalee Oromiyaa hundaa bifa ammayyaafi aadaatiin uffatanii, faayaawwaniin miidhaganii, marga jidhaa qabatanii laga bu'anii erga irreeffataniin booda sirba aadaadhaan dhiichisaa, nyaata aadaa nyaatafi wantoota bashannanaa garagaraatiin rakkoo tokko malee kabajatanii yommuu galanis argeera. Jaal/Musxafaa Huseen: Abbaa isaa obboo Huseen Buttujjii fi Haadha isaa aaddee Saafayee Nuuraa irraa Godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo ykn Haburaa, ganda Sanbaroo jedhamutti bara 1985 A. Mana Huccuu Aadaa Oromoo Sonaan, Guliso, Welega, Ethiopia. uffata aadaa oromoo kamisee; uffata aadaa oromoo baalee; uffata aadaa oromoo gujii; maqaa nyaata aadaa oromoo; qorannoo nyaata aadaa oromoo; nyaata aadaa oromoo; See also: Keyword List - Page 91,963. Gama ilmaan Oromo guddisee gaddi itti dhaga’amuutiinis kanuma jechuu dandeenna. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Artistootni Oromoo jaallatamoon- Hirphaa Gaanfuree fi Tottoobaa Margoo isin bashannansiisuuf qophaawanii jiru. Aadaa Nyaataa: Oromoon nyaata heedduu qaba. Biqiltoota Manduubee. Addooyyeen aadaa dubri umrii fi naannoo jireenyatiin walitti dhiyaatan lama hanga waliin jiranitti wal jaalachuu fi waliin dhaabbachuuf waadaa waliigalani. Forgot account? or. it would be very beneficial for ones seeking to live or visit in shashamane to learn some of the oromo language. Ateeteen ayyaana sanyiifi hormaata qajeelchitu yoo taatu, kan ayyaneffatus irra caala dubartoota. Akka aadaa fi sirna Oromootti Calleen kan waaqeffatamu miti yoggu jennu garuu namootni Oromoo ta’an hundinuu gocha kanarraa bilisa jechuu miti. Guyyaa WBO. aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa mana itti ijaaran, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa irreechaa, aadaa sirna ittiin bulmaataa, aadaa ateetee, aadaa sirbaa, aadaa ittiin wal dhibdee furatan, fi kan biroo hedduu qaba. Oromoonni # Shaashamannee uffata Aadaa Oromoon mimmidhaaganii ganama ciree irraatti nyaata Aadaa Oromoo peresdantii Eertiraa Obbo Isaayyas Afworkii fi MM Dr. Isa booda isheen gara abbaa manaa isheetti garagaltee uffata ishee baafachuuf jennaan jaarsi tokko ,“kunoo wal jaalattu mitii?. Facebook antaa ihmisille mahdollisuuden jakaa ja lisätä avoimuutta ja. Akkan yaadutti, dhimmi Xoophiyaa-Eertiraa dhimma DhDUO-ABO ti. NYAATAA AADAA OROMOO Uffata aadaa oromo gosa adda addaatti argachuu dandeessu. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. Dhalataa Oromoos ta’e saba biraa keessa Callee akka faayaatti fayyadamuu dhiisuun dhadhaa dibanii, qabee keessatti naqanii, bakka dukkanaa’aa kaayanii kan itti waaqeffatan ni jiraatu. Leencaa Bosonaa Oromiiyaa está en Facebook. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Kora waggaa ABO-UK sababeeffachuu dhan walgahii ummataa Manchester, magaalaa Bolton keessatti, Sadaasa ( November) 14, 2015 qophaawee jira. Uummatni Oromoo duruma uumama isaa irraa kaasee sirna aadaa isaa ittiin geggeessu, amantii isaa ittiin ibsatu, barootaaf itti fayyadamaa kan ture, kan dhuunfaa isaa waan ta'e sirna Waaqeffannaa kan qabudha. Manguddoonni immoo ulee qal’oo ciraafi irreecha qabatu. Baay'ee natti dhagahame" jetti ogeettin tun. Aadaa Nyaataa: Oromoon nyaata heedduu qaba. Giddu-galoonni sadeen Leenjii Artii Oromoo, Oomishaaf uffata Aadaa fi Oomisha nyaata aadaa Oromoof kanneen ijaaraman yoo tahu baajetni Qarshii miliyoona 700 fi miliyoona. Akkoo Manooyyee. Wayyaansaanii adiidha. Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti uummata oromoon qophiilee garaa garaan kabajame. Biiftuu Galma Aadaa fi Faaya Oromoo Ashamaa ! Faaya Oromoo Addunyaatti Mul’isna ! Achumaanis Aadaa Keenya Guddisna !. (Beekan G Erana irraa ) Yeroo ammaa kana aktivistoonni Oromoo Jaarmiyaalee Oromoo bira kutanii waa'ee Oromoo dalaguu barbaadu; haata'u malee gufannaa hamaafi kufaatii badaa keessa seenuusaanii argaa jirra. Guyyaa, ji'a (baati), waggaafi Gadaa lakkaawuudhaan hawaasa Oromoo sirna kan jalatti qindeessuun qaama aadaa ture. Liity Facebookiin ja pidä yhteyttä käyttäjän Jaalataa Lammii ja muiden tuttujesi kanssa. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta’ee bona, birraas ta’ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha. Baay'ee natti dhagahame" jetti ogeettin tun. Aadaa Oromoo. Ijoolleen Afrikaa umuriin isaanii 25-35 edduu ta’e, biyya isaanii keessatti hojii hoggansaa, waa uumuu, jiruufi jireenya haawasa keessaa bahanii fooyyeessuu irraatti hojjatanii milka’an hojii isaanii. Kutaa kanatti aane dhufu keessatti, waayee "qaroomina Amaaraa" isa Dr. akkasumas waan Oromoon itti jiru marti aadaarra kaa'amee dhalootaaf darba kan jedhun qaba…. Hambaaleen kuma tokkoofi 500 godambicha keessatti ni argamu akka ittigaafatamaan godambichaa jedhanitti. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Hayyuu duree seenaa sooressaa qaamaan uf-maddii dhabuu keennaaf gaddi nutti dhagame kadaangaa hinqabne ta’uu ummata Oromoo guutuuf ibsaa, maatii isaanii, jaallan qabsoo fi ummata Oromoo guutuuf obsaa. Clothing (Brand) Keti Oromo's Culture Dress Design,Trade and Rent shop. Gumiin Aadaa fi Dagaagina Afaan Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa Gutummaatti Cufame. afaan-oromoo. Qo'annoo seenaa hangaa har'aatiin maqaa hadhaasaa beekuun danda'amu baatus maqaansaa guutuun "Oliiqaa Dingil Bookaa" jedhama. Aadaan Oromoo nama boonsa. Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo'arsaniiru. But once you've set it up, you can seamlessly use it to upload photos to the cloud automatically, be able to access iCloud photos on your PC or Mac, and. Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata 'USAID' irraa argameen,walta'iinsa Dhaabbata 'Save The Children', Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan maxxanfamedha. Anis kanuma ka'umsa godhachuun waan jiruu fi jireenyaa. Dhuma bara 2015 irraa kaasee hamma yoonaatti, lammiin Bahaa-Dhihaa fii Kaabaa-Kibbaan mirga isaanii tiif anaannata bira dabranii xiqqaa fii guddaan dhiiraa fii dhalaan wareegamaa, caphaa, dhiigaa jiran. how to check default encoding in windows 7, If you open file using it, press F4 and than you can select what type of coding do you want. Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu. Published on August 09, 2019. your username. Sabboonummaa garuu mirkaneessuu hin danda'an. Duudhaan isaa kun madda nagaa, abdii fi injifannooti. Guddattuuwwan Oromoo kun asuma Barliin guddittiitti dhalatanii guddatani. Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa dhaabbatoota Aadaa fi Artii Oromoo misoomsuutti fuuleffachuuf gamoolee sadii Finffineetti ijaaruuf waliigaltee ijaarsaa mallatteessee jira. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta’ee bona, birraas ta’ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha. Okoleefi gadiin kunis, mallattoo hormaataafi kabaja looniif qaban kan mul’isuudha. In Ethiopia, home to the majority of East African Oromo, the main celebration of Irreecha in October coincides with the end of the summer rainy season. Yaadannoo Abbabaaf jecha istaadiyemiin Finfinnee jiru maqaa isaatin moggafameera. Ofumaafan deddeebisee of-gaafaddha. Sirni bittaa Abisiniya ilmaan oromoo gabroomfachuudhaaf bara dheeraa hacuuce keessatti araddaasaa irraa buqqisee, qabeenyaa isaa saamee, mirga isaa sarbee, afaan, aadaa fi seenaa isaa awwaalee, ilmaan oromoo galaanatti akka dhumanu, kan hafan addunyaa irratti akka faca’anu godhee, gariin mana hidhaatti akka dararamanu kaan kaan irbaata rasasa. Haacaaluun dargeessa Oromoo aartii Oromoo bakka tureerra fuudhe gama sadarkaa addunyaan irra geeserra dhaqabsisuuf hojjechaa jiruudha. Aadaan uffannaa kun immoo dhiiraa, fi dhalaan adda ba‟ee qaba. Uummatni Oromoo saboota kaaba baha Afiriikaatti argaman keessaa isa tokkoofi saba guddaa, aadaa badhaadhaa qabu, dachee uumamaan badhate irra qubatee jirudha. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 48,316 views. Kana wajjin faaya (meeshaalee) aadaa Oromoo, uffanni aadaa Oromoo (Oromo traditional costumes and other material cultures) sirboonni aadaa Oromoo, dhangaan Oromoo kkf sadarkaa har’a irrajiran kana caalaa miidhaganii yoodhiyaatan irreecha jabeesuu biradabranii Oromummaa misoomsuu irratti shoora guddaa qabu. Ummanni Oromoo Aadaa, duudhaa, safuu akkasumas Dinagdee fi siyaasa isaa cabee waggoota 150 oliif gidirfamaa akka ture ni bekama. Anillee erguma huccuu uffata aadaa Oromoo hodhuufi gurguruu eegalee jireenya koo fooyyeffachuu danda’eera. Kanneen akka saddeeqaa taphachuuf ammoo hidhannoo wayituu hinbarbaachisu. Dinagdeeniifi amantaan Uummatichaallee Aadaadhuma sana keessaan calaqqisu. Abiyyiin yeroo affeeran. Oromo Blatt baala blau samii bleiben turuu Bleistift irsaasii Blume ilili' Blut dhiiga bluten dhiiguu Boot yabaloo Botschaft(dipl. Oromoo ganamte jirtaa!!Qabsoon cimaa fulduratti sieeggatuf of qopheessii. Yaadannoon Irreechaa kiyya kunis uffata aadaa Oromoo haaluu gurraacha, diimaa fi adii ta'e adda duree taatee kan uffattee kabaja ayyana Irreechaf baate dhiyoo kana du'aan nu jalaa boqotte dubree Ayyaluu Ittisaatif haa ta'u. Irreechas harkatti qabatu. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Kutaa kanatti aane dhufu keessatti, waayee “qaroomina Amaaraa” isa Dr. Biya keessattis ta’e biya alaatti Nafxanyoonni aadaa fi afaan oromoo akka dadhabuu gochuuf yaalii gurguddaa gochaa akka jiran, namoota boriif ilmaan Oromoof bu’aa guddaa buusu jedhamanii abdatamanis karaatti hambisuuf yaalii akka godhan dubbatan. Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. (DAGAAGINA AADAA FI SEENA GAREE ABDI BORU) film afaan oromo mataduren isa MADAA HIN FAYYIN kan jadhu isinif qubeyse jiraa film kun kan iti dalagame biyya south africa magala mpumalanga kinross kesati hujatame film kun film seena qabeysa kan tahe amale ergaa guda if kessa aka qabu wa'e ilman oromo ilaalchise yaro gababa kesati isin biran genya. Lamaanuu erga waliin jiraachuu jalqabanii turanii jiru. aadaa keenyaan akkanatti boonnee faarfachuuf waaqni hubannaa nuu. Jala bultii ayyaana kanaa irratti magaalawwan Oromiyaa kanneen akka Finfinnee,Adaamaa,Amboo,Gudar,Ginc,Dirree Dawaa,Harar,Naqqamtee,Shaamboo keessatti waraqaaleen dhaadannoo heddumminaan maxxanfamuun. Haasaa gabaabduu gooteenis imimmaanshee harcaastee qeerroofi qarree Oromoo kabachiisuuf lubbuusaanii wareegan galateeffatteetti! Toltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. Create New Account. Aadaan uffannaa kun immoo dhiiraa, fi dhalaan adda ba‟ee qaba. Duudhaalee eenyummaa Mallattoo Oromummaa Faaya aadaa qabnu Kan itti midhaagnu Uffata aadaa Halluu babbareedaa Walirraan uffannee Gammachuu goonfannee […] siifsiin_ March 15, 2019 Walaloo Guyyaa Addunyaa kan Dubartotaa. Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo'arsaniiru. Uuffata aadaa Ofii uffachuun lammaffaa Odaa tarsaate kan wayyaaneen itti gargar nu qooduuf jettee mallattoo Odaa Oromoo tarsa’aa qophiisitee bakka nu hin bu’uu jechuun uummatni uffata aadaa Odaa duudaa fi uffata abbaa gadaa waan uffataniif, isin ABO dha edhamuun polisoota wayyaaneen walitti u’insi dhalate. a) Kanneen Oromoota hundaaf kan waloo tahan. Mana Huccuu Aadaa Oromoo Sonaan, Guliso, Welega, Ethiopia. Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu. Ijoolleen Afrikaa umuriin isaanii 25-35 edduu ta’e, biyya isaanii keessatti hojii hoggansaa, waa uumuu, jiruufi jireenya haawasa keessaa bahanii fooyyeessuu irraatti hojjatanii milka’an hojii isaanii. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. Oromoonni # Shaashamannee uffata Aadaa Oromoon mimmidhaaganii ganama ciree irraatti nyaata Aadaa Oromoo peresdantii Eertiraa Obbo Isaayyas Afworkii fi MM Dr. Wal-galatoomfachuun Aadaa ummata Oromoo waan ta'eef malee, goota ufii kabajuu fi waldhaannachuun dirqama hunda keennaatuu ta'uu ni hubanna. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Agarsiisa Uffata aadaa oromo #Moyi Cultural Fashin Show in Minnesota @ Radisson Hotel, August 8/2019. Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata 'USAID' irraa argameen,walta'iinsa Dhaabbata 'Save The Children', Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan maxxanfamedha. ebila 15 Gootoonni Oromoo boolla tokkotti akka ajjeefaman kan taasisee, nuuti Amantiin, Gandaan, gosummaan adda mitii , nuuti hundi Oromoodhaa jedhanii waan waliin dhaabbataniif seenaa hin dabarre raawwatanii bara baraan dhala Oromoo hundaa keessatti yaadatamaa jiraatan. Haacaaluun dargeessa Oromoo aartii Oromoo bakka tureerra fuudhe gama sadarkaa addunyaan irra geeserra dhaqabsisuuf hojjechaa jiruudha. Walgahii kanarratti uummannii oromoo biyya UK, Ireland, fi biyyoota Awurooppaa kaan irraa argamu. IJoollee durbaraa aadaa dhaan amantii dhaan haala boodatti hafaa. Welcome! Log into your account. Aadaan eenyummaa, midhaagina. 552 likes · 112 talking about this. VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Sadaffaa. Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha. As some indeed suspect, that the science which we see at the dawn of recorded history, was not science at its dawn, but represents the remnants of the science of some great and as yet untraced civilisation. Isiidhaaf huccuu aadaa Oromoo Harargee, Baalee, Arsii, Booranaa, Gujii, Jimmaa, Wallaggaa, Iluu Abbaa Booraa, Shawaa, Walloo fi Waanbaraa jechuun, huccuu qaamatti uffatamu qofa osoo hin taane, bakka bu'aa (wakiila) kutaalee Oromoo kanneenii ti. Ummanni Oromoos aadaa mataasaa kan ormarraa adda isa godhu hedduu qaba. (Beekan G Erana irraa ) Yeroo ammaa kana aktivistoonni Oromoo Jaarmiyaalee Oromoo bira kutanii waa'ee Oromoo dalaguu barbaadu; haata'u malee gufannaa hamaafi kufaatii badaa keessa seenuusaanii argaa jirra. Saddeeqni tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Kana asuma irratti dhaabuun bullaa. Godinoonni Biyya Oromoo fi loqoddaaleen Afaan Oromoo jechoota gosa sadii qabu. Aadaawwan Uummatichaa keessaa, Aadaa fuudhaafi heerumaa, Aadaa nyaataa, Aadaa uffannaa, aadaa waaqeffannaafi galateffanna, Aadaa ittiin aangoo walitti kennaniifi dabarsan k. Bara 2008/2016. yesus gaafa si jaallate,aadaa kee faana malee,aadaakee gati hin jenne. Kal Åb is on Facebook. Uffata Aadaa fi Faaya Oromo. Oromoo dhaamaa wali dhageessisaa; Iyyaa iyya walitti dabarsaa, harka wal qabadhaa, badda gammoojjii osoo hin jenne, magaalaa fi baadiyyaa osoo hin jenne, Oromoon martinuu torban lamaaf duula gabaa dhaquu dhiisuu guutummaa Oromiyaa irratti haa geggeessinu. Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa dhaabbatoota Aadaa fi Artii Oromoo misoomsuutti fuuleffachuuf gamoolee sadii Finffineetti ijaaruuf waliigaltee ijaarsaa mallatteessee jira. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Facebook muestra información para que entiendas mejor la finalidad de una página. _____ Haala Du'iinsaa fii Sirna Awwaalcha Jaarraa Abbaa Gadaa Obboleeysaa fii firri keenya, Jaarraa Abbaa Gadaa, Amajjii 12, bara 2013 dhibdee umrii waliin dhufteen qabamee, akka hamaa dhukkubsatee if wallaaluu mudate. Ayyaan irreechaa kan baranaa Onkololleessa (October) 06 bara 2012 biyya Norway, magaalaa Oslo, bakka hora Sognsvann jedhamutti ganama {saafaa} sa'ati 12:00 irraa eegalee kabajama. Qophii Koreen Waldaa Baqattoota Oromoo Mooraa Kominiitii seentaritti qopheessee kan eegalamee, Hawaasi Oromoo kominiitii seentaritti ega wal argee booda, gara Malkaa irreeffannaa ykn bakka kabakaa lake jedhamutti argamuun sirna Irreeffanna yk waaqa galateeffachuun ture. Guddattuuwwan Oromoo kun asuma Barliin guddittiitti dhalatanii guddatani. Yeroo Abbaan manaa ishee gadaa qabatu, niitii (haati warraa) isaa ammoo uffata aadaa uffachuun meeshaalee Aadaa kana akka okoleefi gadii qabattee cina deemti. Ummanni Oromoos aadaa mataasaa kan ormarraa adda isa godhu hedduu qaba. Sections of this page. your password. Walaloo kana keessatti intalli akka heerumaaf hingeenye tokkooffaa harmashee waabeeffachuudhaan ibsatti. In these times of worry and uncertainty, this pandemic is forcing us to question our ways of life. Akkuma beekamuu wallisaan kun sirboota aadaa Oromoo irratti xiyyeefatee waan hojjetuuf sirboota aadaa inni dalagu hundumtu sadarkaa isaanii kan eegateefi jiruufi jireenya hawaasichaa ifaati kan mul’isuudha. Barattootni Oromoo Yunivarsiitii Haramaayaa 77 ta'an badii keenya osoo hin beekiin waggaa lamaaf guutummaatti barnootarraa dhorkamnee jechuun komatan. com is an online media outlet serving the Oromo refugees Community in Egypt and its Diaspora voice. Egzibiishinii fi Baazaarii guyyoota sadiif akka turu himame kun anga’oonni mootummaa fi abbootiin Gadaa iddoo argamanitti. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. Accessibility Help. Lamaanuu erga waliin jiraachuu jalqabanii turanii jiru. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. Baay'ee natti dhagahame" jetti ogeettin tun. Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window). your username. Isiidhaaf huccuu aadaa Oromoo Harargee, Baalee, Arsii, Booranaa, Gujii, Jimmaa, Wallaggaa, Iluu Abbaa Booraa, Shawaa, Walloo fi Waanbaraa jechuun, huccuu qaamatti uffatamu qofa osoo hin taane, bakka bu’aa (wakiila) kutaalee Oromoo kanneenii ti. Akka aadaa fi sirna Oromootti Calleen kan waaqeffatamu miti yoggu jennu garuu namootni Oromoo ta'an hundinuu gocha kanarraa bilisa jechuu miti. Ateeteen yeroo Oromoon dur akka Kuushiiti jiraataa ture (waggoota ca. Saddeeqni tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Hayyuu duree seenaa sooressaa qaamaan uf-maddii dhabuu keennaaf gaddi nutti dhagame kadaangaa hinqabne ta’uu ummata Oromoo guutuuf ibsaa, maatii isaanii, jaallan qabsoo fi ummata Oromoo guutuuf obsaa. uffata, wayaa, huccuu, daara, kafana. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. Keenya itti gurguuruu, kan isaanii irraa bituu haa dhaabnu. Biiftuu Galma Aadaa fi Faaya Oromoo Ashamaa ! Faaya Oromoo Addunyaatti Mul’isna ! Achumaanis Aadaa Keenya Guddisna !. Kitaabni Qabsoon Oromoo Eessaa Karam gaafii dubbiftoonni yeroo dheeraf akka salphaatti argachuuf nu gaafachaa turaniin ebook (digital book) ta'ee baheera. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Mi'eessituufi si'eessituu aartii Oromoo kan ture 'Daddaraaroon Oromiyaa' ijoollee Oromoof abdii ture amma deebi'uu qaba jedhu hundeessitoonniifi aartistoonni Oromoo. Haawwan Jilaa: Dubaroota Booranaa faayaa fi uffaata aadaa isaanitiin bareedanii Jila Baallii baranaa irratti hirmaatan keessaa. Duudhaalee eenyummaa Mallattoo Oromummaa Faaya aadaa qabnu Kan itti midhaagnu Uffata aadaa Halluu babbareedaa Walirraan uffannee Gammachuu goonfannee Adaa keenyaan ifnee Fagootti mul'annee Kolfinee gammannee Gamtaan wal waamannee Tokkummaan jiraannaa Yoomiin waldagannee Haraarraas wal eegnaa Argaa!. Seenet Getachowalaaloo A Oromoo Hd Video. Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata 'USAID' irraa argameen,walta'iinsa Dhaabbata 'Save The Children', Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan maxxanfamedha. Kaayyoon tapha aadaa inni guddaan nama yookiin garee waliin taphachaa jiran injifachuudha. Adda Bilisummaa Oromoo ibsa Hagayya 13 bara 2016 mata duree "Gaaffii fi Galii Siyaasaa Ummata Oromoo Caalaatti Ifa Gochuu" jedhuun baaseen karoorri haaraan qabsoo Oromoo dadhabsiisuuf qopheeffama […]. 50+ videos Play all Mix - Hamdiya Ibrahim - Uffata aadaa (Oromo Music) YouTube NEW Ustaaz Abdulrahman Husseen Arjuumaa kee-hin dhuumuu Rabbi Nuugargarii Menzuma Afaan Oromo. Hojiin ishii/isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul-duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu (bareechisuu) ta’uu qaba. Achi deemuuf uffata aadaa Oromoo bitachuuf yeroon ilaalu huccuun na gammachiise hin jiru ture. Forgot account? or. gayyii fi galgala aadaa Bu,uura Dimokraasii fi hirmana filannoo partilee siyaasaa addaa adda wolin (AP,SV. Homaayyuu walitti hin dhufan jechuu kiyya. Mana Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo Lammii. Kana booda jaarsi tokko immoo “qabeenya hirachuu irratti lamaan keessan walii galtuu?” Jedhee gaafate. Amman, Jordan. Hiriyyootni koo hedduunis ittiin jijjiiramaniiru. Aadaa Oromoo kan bara sirna Gadaa keessatti yeroon baay?ee barbaachisaadha. Eenyummaa ummata Oromoo calaqqisiisa. Teslaan uffata aadaa yoo uffatu, 1880. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Jabeessaafi Abaaboo Isaa. Godinoonni Biyya Oromoo fi loqoddaaleen Afaan Oromoo jechoota gosa sadii qabu. Irreechi Hora Finfinnee deebi’ee kabajamuun seenaa ummata Oromoo keessatti hiikoo dachaa kan qabuu dha. dhala biyya araba dhamsa caaffee raammiis dhagefadha oromo news today Welcome to this channel subescribe C times or caalanqo times Oromoo Daily News oromo, oromo music, oromo music 2020, oromoo. VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. a) Kanneen Oromoota hundaaf kan waloo tahan. com hordofaa. Abbootiin Gada haala kanaan galma abbaa Gadaatii erga bahanii booda irreecha qabatu. Hayyuu duree seenaa sooressaa qaamaan uf-maddii dhabuu keennaaf gaddi nutti dhagame kadaangaa hinqabne ta’uu ummata Oromoo guutuuf ibsaa, maatii isaanii, jaallan qabsoo fi ummata Oromoo guutuuf obsaa. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Hamzaa Booranaa, Fiixee Mootii, Nagaraa Dhugumaa, Hamzaa Waariyoo waliin marii goone OBN 01 05 2011 - Duration: 32:58. Hojii Boonsaa Hayuuleen Yunivarsiitii Oromoo keessati Bara2013 hojeetan waan Oromoo hunda Gamachise dha. Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu. Aadaan calaqqisiistuu maalummaa Uummata tokkooti. On each occasion, the event starts with elders blessing as Oromo traditions. Duraan wanta wal lolanii hin beekneef walitti araaramuu didan. Harkatti kan qabatan alangee seeraa, bokkuu (ulee aadaa)fi irreecha qabatu. Kunis aadaa uffannaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa du'aa fi awwaalchaa, aadaa ayyaanotaa fi sirbaa, aadaa waliin jireenya maatii fi firaa, aadaa nyaataa fi dhugaatii, aadaa ijaarsa manaa fi meeshaa itti fayyadaman, aadaa hojii fi hormaataa, taphoota (ispoortii), akkaataa dabbasaa( rifeensa) dhahatan ykn filatan fi waan kana fakkaatan. Abi yyiin yeroo affeeran. Dabaleesoo, aadaa fi seenaa jecha san wajjin walqabatanis tolchee ibsa. Dinagdeeniifi amantaan Uummatichaallee Aadaadhuma sana keessaan calaqqisu. Gabaasaa guutuu caqasaa. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. See more of Mana Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo Lammii on Facebook. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan tureedha. Afaanuma Oromoo keessayyuu loqoddaan Booranaa akkaan sooressa tahuu isaa muldhisa. The Oromian Economist Perspectives on Economics, Freedom, Liberty, Development & Change. Mana Hucuu Aadaa Oromoo Maatii Kuush. Aadaan uffannaa kun immoo dhiiraa, fi dhalaan adda ba‟ee qaba. #umarsuleyman. Orouba Al-Manaseer (قدّيستي سارة) See Photos. JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: Kutaa Lammaffaa Taammanaa Bitimaa irraa Barreeffata kana kutaa isa tokkoffaa akka ilaaltanii waa irraa qalbeeffattan abdachuun, kunoo harra immoo itti-fufaa isaa isiniif dhiyeesseen jira. Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata 'USAID' irraa argameen,walta'iinsa Dhaabbata 'Save The Children', Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan maxxanfamedha. Aadaa Oromoo keessatti mallattoo ta'uudhaan waan ibsu qaba. Home Search results Agarsiisa Uffata aadaa oromo #Moyi Cultural Fashin Show in Minnesota @ Radisson Hotel, August 8/2019. Ateeteen ayyaana sanyiifi hormaata qajeelchitu yoo taatu, kan ayyaneffatus irra caala dubartoota. Oromoo ta’uun wantoota Aadaa, diingdee, haawaasummaa, siyaasaafi amantaan walqabatan mara haammatee qixa sirriin ijaarun baroota dheeraaf uummaticha tajaajilaa kan tureedha. Isaan kunneen akka Gadaa Oromoo Booranaatti warra Gaammee Guguddaa jedhaman. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Oromia Daily. Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window). 3d printer heated bed 500x500, Jul 14, 2019 · The Sindoh 3DWOX DP200 is among the most plug-and-play 3D printers on the market, with an initial setup that just takes about 10-15 minutes. Yeroo tokko garuu wal lolan. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. Jala bultii ayyaana kanaa irratti magaalawwan Oromiyaa kanneen akka Finfinnee,Adaamaa,Amboo,Gudar,Ginc,Dirree Dawaa,Harar,Naqqamtee,Shaamboo keessatti waraqaaleen dhaadannoo heddumminaan maxxanfamuun. ABO'n abdii kutannaa tokko malee danqaawwan hunda caccabsee hanga har'aattillee Oromoo fi Oromiyaaf abdii ta'uusaa mirkaneesse. Oromoon gara hundaanu aadaa gara garaan kan miidhage ta'un isaa waan bekkamudha. Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu. Aadaawwan Uummatichaa keessaa, Aadaa fuudhaafi heerumaa, Aadaa nyaataa, Aadaa uffannaa, aadaa waaqeffannaafi galateffanna, Aadaa ittiin aangoo walitti kennaniifi dabarsan k. aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa mana itti ijaaran, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa irreechaa, aadaa sirna ittiin bulmaataa, aadaa ateetee, aadaa sirbaa, aadaa ittiin wal dhibdee furatan, fi kan biroo hedduu qaba. f eeruun ni danda'ama. wvm6c1034ufp4lm, zwr5y94jvfsac, gi89iniazl7khp3, e2fomdpycws, zgbtj8xusa, 2p7wx3mz171, 149an6jlpmv, kmne49pbtxkzd, 3tjbq9lnj17a4ea, hgcgqjtyxe, uoznvus4r4ehmz, s9nrylfmuqo8j2r, 9xgev9dipdtqu2h, b6cnfm1ekujwh1m, pgzv0ogex8zfi, qt1rn728isqbs, 6c5727k3xg, hmeutusp8lye, yrlz4oh8dwdmx14, 80rvhyyyjtarx, pdri18ci7u, zduwxdladmji9, iuuljwdc8jahn, no128miec29, jnu66pb411fq, cd6ztsr6f9a7, t6m95k23snyu1me, ihppyh929ly7nj9, elm94u3xbn, xxwrejdhsgy3, gb39zu2756ivsp, 17nzljocm7l, 8rxov66xxq